Ưu tiên xem:

Sử dụng GDMS để cung cấp, quản lý, giám sát và khắc phục sự cố các sản phẩm Grandstream, bao gồm quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, cấu hình thiết bị, nâng cấp chương trình cơ sở, giám sát thiết bị, cảnh báo thông minh và phân tích thống kê, riêng lẻ hoặc theo lô thiết bị theo trang web, nhóm và kiểu máy.

Phần Mềm Quản Lý Thiết Bị

Nền tảng quản lý Grandstream GWN.Cloud

Liên hệ

Phần Mềm Quản Lý Thiết Bị

Phần mềm GDMS quản lý thiết bị Grandstream

Liên hệ