Tuyên bố về Quyền riêng tư của Grandstream Việt Nam

Tuyên bố về Quyền riêng tư này điều chỉnh cách Grandstream Networks, Inc. và các chi nhánh của nó (” Grandstream ,” ” chúng tôi “, ” của chúng tôi ” hoặc ” chúng tôi “) có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi có được thông qua các sản phẩm, dịch vụ, trang web và thiết bị di động của chúng tôi ứng dụng (“ứng dụng” hoặc “ứng dụng”) (“Dịch vụ”). Bằng cách truy cập trang web này, sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, đặt hàng hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Hãy đảm bảo đọc toàn bộ Tuyên bố về Quyền riêng tư này trước khi sử dụng hoặc gửi thông tin đến Dịch vụ Grandstream. Tuyên bố về Quyền riêng tư này được kết hợp vào Điều khoản Dịch vụ của Grandstream. Các Điều khoản Dịch vụ của Grandstream được đưa vào Tuyên bố này bằng cách tham chiếu.