Ưu tiên xem:

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

GXP1610/GXP1615 – Điện thoại IP Grandstream cơ bản

Liên hệ

Điện thoại IP cao cấp GXP Series

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Liên hệ

Điện thoại IP chuyên nghiệp GRP Series

Điện thoại IP Grandstream GRP2634

Liên hệ

Điện thoại IP chuyên nghiệp GRP Series

Điện thoại IP Grandstream GRP2616

Liên hệ

Điện thoại IP chuyên nghiệp GRP Series

Điện thoại IP Grandstream GRP2614

Liên hệ