Ưu tiên xem:

Đưa các cuộc họp và cộng tác lên một tầm cao mới với các giải pháp hội nghị truyền hình và âm thanh. Từ giao tiếp hình ảnh trực diện và các trạm hội nghị âm thanh thúc đẩy năng suất, Grandstream cung cấp các giải pháp hội nghị triển khai vào bất kỳ mạng nào.